Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony głównej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dane teleadresowe jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Daleka 11, budynek Szpitala Zachodniego
22/ 724 15 70 wew. 29-825 Grodzisk Mazowiecki

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-04-09.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2009-04-09.
 • Główna strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Niektóre zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo,
  • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,

  Ułatwienia na stronie głównej

  Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • Zmiana kontrastu strony (czarne tło, żółte/białe litery) Poruszanie się po stronie za pomocą skrótów klawiszowych
  • Focus wokół elementów nawigacyjnych

  Skróty klawiaturowe

  Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

  Data sporządzenia deklaracji

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-14.

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Pindor – Starszy Specjalista ds. Rehabilitacji Społecznej, adres poczty elektronicznej piotrpindor@pcprgrodzisk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22/ 724 15 70 wew. 29. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

  Dostępność architektoniczna

  Do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie znajdującej się na II piętrze bloku F budynku Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim prowadzi wejście główne budynku Szpitala od strony ul. Dalekiej. Do budynku prowadzi podejście/podjazd oraz oddzielnie znajduje się podjazd dla wózków. W holu głównym znajdują się schody oraz winda z przyciskami oznaczonymi w alfabecie Braille`a, za pomocą których można się do siedziby Powiatowego Centrum. W holu po lewej stronie od wejścia do budynku znajdują się toaleta dostosowana dla osób na wózkach. Do Powiatowego Centrum można dostać się windą oraz schodami znajdującymi się po prawej stronie od wejścia głównego. Przed budynkiem znajduje się dwupoziomowy parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu górnym wyznaczono pięć miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, po prawej stronie wejścia głównego do budynku oraz 4 miejsca na parkingu dolnym. Pomiędzy poziomami można poruszać się wózkiem oraz schodami. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  Dostępność informacyjno-komunikacyjna

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia możliwość skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego. W przypadku chęci skorzystania z pomocy tłumacza prosimy o pisemną informację, przekazaną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie co najmniej 3 dni robocze przed terminem takiego zdarzenia. Informację można przesłać faksem, pocztą elektroniczną, lub złożyć pisemnie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (nr faksu – 22/ 724-15-70 wew.21, adres e-mail - biuro@pcprgrodzisk.pl).

  Strona oglądana: 602 razy.

  Rejestr zmian

  Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
  Wprowadził:Adam Podemski, data: 23.12.2020 r., godz. 14.28
  Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 12.01.2021 r., godz. 13.51
  Rejestr zmian:
  CzasAdministratorOpis zmiany
  12.01.2021 r., godz. 13.51Adam PodemskiEdycja strony
  23.12.2020 r., godz. 14.28Adam PodemskiDodanie strony

  Stopka

  © 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Zawartość merytoryczna: GRAŻYNA WALCZYK, e-mail: biuro@pcprgrodzisk.pl
  Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
  Serwis uruchomiono 30 kwietnia 2009 r.