Jak założyć i prowadzić żłobek po zmianie przepisów

OPIEKA NAD DZIEĆMI - Osoba, która chce prowadzić żłobek, musi go wpisać do gminnego rejestru. Będzie podlegać nadzorowi gminy, czy gwarantuje właściwą opiekę i bezpieczne warunki przebywania umieszczonych tam dzieci
Wchodząca w życie 4 kwietnia tzw. ustawa żłobkowa pozbawia żłobki statusu zakładów opieki zdrowotnej. Nie będą więc już musiały przestrzegać rygorystycznych przepisów dotyczących warunków pobytu dzieci oraz zatrudnienia odpowiedniej kadry, które obowiązują szpitale. Po wprowadzaniu tych zmian łatwiej będzie je zakładać. Nie oznacza to jednak, że żłobki będą całkowicie zwolnione ze spełniania standardów, bo są one określone w ustawie oraz rozporządzeniach.

Prawo do jego zakładania będą miały nie tylko gminy, ale też osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Jeżeli zdecydują się na założenie własnej firmy, mogą otrzymać na ten cel dofinansowanie np. ze środków Funduszu Pracy.

Przykład 1

Można dostać pieniądze na założenie żłobka

Bezrobotna absolwentka studiów pedagogicznych zamierza założyć działalność gospodarczą związaną z opieką nad małymi dziećmi. Chciałaby prowadzić żłobek. Czy może na ten cel otrzymać dotację z powiatowego urzędu pracy?
Bezrobotny może złożyć wniosek o udzielenie dotacji na założenie własnego biznesu ze środków Funduszu Pracy. W tym celu musi on złożyć wniosek wraz z biznesplanem w powiatowym urzędzie pracy. Może otrzymać maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, od marca jest to 20,6 tys. zł. Bezrobotny musi przedstawić rachunki i faktury dokumentujące wydatki związane z rozpoczęciem działalności. Dodatkowo, aby nie zwracać dotacji, musi przez rok od podpisania umowy z urzędem pracy prowadzić firmę oraz przedstawić zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS o opłacaniu składek. Ponadto bezrobotny może ubiegać się o dotację z pieniędzy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wpis do rejestru
Osoba, która chce prowadzić działalność gospodarczą polegającą na zapewnianiu opieki nad dziećmi, musi pamiętać, że będzie to działalność regulowana w rozumieniu przepisów o swobodzie gospodarczej. To oznacza, że jej prowadzenie musi być zgodne z przepisami tzw. ustawy żłobkowej.
Stanowią one, że każdy żłobek ma być wpisany do rejestru prowadzonego przez gminę właściwą ze względu na jego miejsce prowadzenia. Aby uzyskać taki wpis, potrzebny jest pisemny wniosek oraz dokumenty, które trzeba do niego dołączyć. Należą do nich oświadczenia:
● o numerze identyfikacyjnym REGON oraz identyfikacji podatkowej NIP,
● o spełnianiu warunków lokalowych,
● o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
Ponadto podmiot prowadzący żłobek musi przedstawić dokument potwierdzający jego tożsamość, np. dokument tożsamości oraz tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka.

Wpis do rejestru żłobków będzie podlegał opłacie. Jej wysokość określi rada gminy w uchwale, ale ustawa zastrzega, że nie może być wyższa niż 50 proc. minimalnej płacy.
Przed wpisaniem do rejestru wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawdzi też, czy żłobek zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki. W związku z tym przepisy określają sytuacje, gdy gmina odmówi wpisania do rejestru.

Przykład 2

Gmina może odmówić wpisania żłobka do rejestru

Osoba, która prowadzi żłobek, chce go wpisać do gminnego rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Lokal, w którym sprawowana jest opieka, nie uzyskał jednak pozytywnej opinii straży pożarnej. Czy gmina może na tej podstawie odmówić wpisu do rejestru?

Przepisy wskazują, że gmina może nie wpisać do rejestru żłobka, jeżeli nie spełnia on warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka. Do takich warunków należy m.in. spełnianie norm ochrony przeciwpożarowej, określonych w konsultowanym rozporządzeniu dotyczącym warunków lokalowych i sanitarnych. Odmowę otrzyma też przedsiębiorca, wobec którego wydano prawomocne orzeczenie o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej objętej wpisem. Przepisy określają też, kiedy gmina może wykreślić żłobek z rejestru. Nastąpi to, gdy podmiot prowadzący podał nieprawdziwe informacje w wniosku i dokumentacji lub nie usunął w wyznaczonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości w jego prowadzeniu.

Do zadań wójta, burmistrza lub prezydenta miasta będzie też należało sprawowanie nadzoru nad działającym żłobkiem. Podmiot go prowadzący musi w trakcie takiej kontroli udostępnić pomieszczenia żłobka, dokumenty związane z jego prowadzeniem, np. dokumentację pracowniczą oraz udzielać wyjaśnień osobom przeprowadzającym kontrolę z upoważnienia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

10 godzin opieki
W żłobku opieka może być sprawowana nad dziećmi od ukończenia 20. tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata. W sytuacji gdy niemożliwe lub utrudnione jest umieszczenie dziecka w przedszkolu, czas ten może być przedłużony o rok. Dziecko będzie mogło przebywać w żłobku przez 10 godzin dziennie, ale w uzasadnionych przypadkach i za dodatkową opłatą ten czas może być wydłużony.

Osoba, która prowadzi żłobek, musi nadać mu statut, w którym będą zawarte informacje dotyczące nazwy i miejsca prowadzenia żłobka, jego cele i zadania, warunki przyjmowania dzieci, zasady ustalania opłat za pobyt dziecka oraz wyżywienie w przypadku ich nieobecności. Prowadzący określa też miesięczną wysokość opłaty, którą wnoszą rodzice dzieci. Z kolei w regulaminie organizacyjnym musi być określona organizacja pracy w żłobku, m.in. godziny otwarcia.
Przepisy ustawy wskazują, że do zadań żłobka należy zapewnienie dziecku warunków bytowych zbliżonych do warunków domowych, właściwej opieki i pielęgnacji oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających wiek dziecka. W związku z tym w żłobku musi też być zatrudniony personel opiekuńczy posiadający kwalifikacje gwarantujące właściwą realizację tych zadań. Jego liczba musi być dostosowana do liczebności placówki.

Przykład 3

Liczba opiekunów, których musi zatrudniać żłobek

Dwie osoby prowadzą wspólnie żłobek przeznaczony dla 25 dzieci. Wśród nich są dzieci niepełnosprawne. Czy będzie to wymagało zatrudnienia w żłobku dodatkowych opiekunów?
Żłobek musi dostosować zatrudnienie opiekunów dziecięcych do liczby przebywających w nim dzieci. Ustawa określa jednak, że jeden opiekun może zajmować się maksymalnie ośmiorgiem dzieci. Natomiast gdy w grupie jest dziecko, które nie ma skończonego roku życia, wymaga szczególnej opieki lub jest niepełnosprawne, to jedna osoba może opiekować się pięciorgiem dzieci. W praktyce w związku ze zmieniającą się frekwencją przebywających w nim dzieci rzeczywista ich liczba przypadająca na opiekuna będzie niższa. Dodatkowo, gdy żłobek jest przeznaczony dla więcej niż 20 dzieci, musi on obowiązkowo zatrudniać pielęgniarkę lub położną.
Dyrektorem żłobka może być osoba, która ma wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi lub odpowiednio wykształcenie średnie i 5 lat doświadczenia. Z kolei opiekunem zostanie osoba o kwalifikacjach pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.
Opiekunem może też być osoba z wykształceniem średnim, jeżeli ma co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy z małymi dzieci albo odbędzie 280-godzinne szkolenie, z czego 80 godzin muszą stanowić praktyki zawodowe. Do szkolenia będzie zobowiązana też osoba, która nie pracowała z dziećmi w wieku 0 – 3 lat przez ostatnie sześć miesięcy przed podjęciem zatrudnienia w żłobku. Będzie to 80-godzinne szkolenie.

Wymagania sanitarne
Osoba posiadająca lokal, który chce przeznaczyć na prowadzenie żłobka, musi sprawdzić, czy spełnia on, oprócz podstawowych przepisów prawa budowlanego i ochrony przeciwpożarowej, wymagania sanitarne i lokalowe określone w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej, które jest obecnie konsultowane.

Wskazuje ono, że żłobek musi znajdować się w budynku lub jego części, który spełnia wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II. Dopuszczalne jest też prowadzenie żłobka mimo niespełniania tych wymagań, ale potrzebna jest do tego zgoda komendanta wojewódzkiego straży pożarnej.

Dodatkowo w związku z tym, że żłobek obowiązkowo musi zapewniać dzieciom posiłki, niezbędne będzie też uzyskanie pozytywnej opinii powiatowej inspekcji sanitarnej oraz posiadanie przez każdego opiekuna aktualnego orzeczenia lekarskiego dla celów sanitarno-epidemiologicznych.
Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu przechowywania żywności, higienicznego przygotowywania posiłków i dezynfekcji pomieszczeń zawarte są w przepisach ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Michalina Topolewska
michalina.topolewska@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45, poz. 235).
Strona oglądana: 3886 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 14.03.2011 r., godz. 13.45
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 14.03.2011 r., godz. 13.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.03.2011 r., godz. 13.46Adam PodemskiEdycja strony
14.03.2011 r., godz. 13.45Adam PodemskiDodanie strony

Stopka

© 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zawartość merytoryczna: GRAŻYNA WALCZYK, e-mail: biuro@pcprgrodzisk.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 30 kwietnia 2009 r.