Nabór na stanowisko urzędnicze

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - specjalistę - doradcę osób niepełnosprawnych w wymiarze 1 etatu na czas określony od 1 listopada 2011r do 31 grudnia 2011r do pracy przy realizacji czwartej edycji projektu "Poszerzyć krąg"
Foto
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Grodzisk Mazowiecki 17.10.2011 r.
PCPR.DK.210.1.2011

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

specjalistę - doradcę osób niepełnosprawnych w wymiarze 1 etatu na czas określony od 1 listopada 2011r do 31 grudnia 2011r do pracy przy realizacji czwartej edycji projektu "Poszerzyć krąg"

1. Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

a) Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe o kierunku praca socjalna lub wyższe zawodowe na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
- znajomość ustaw: o pomocy społecznej, o rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
b) wymagania dodatkowe:
- komunikatywność, wysoka kultura osobista,
- znajomość prawa i zagadnień związanych z niepełnosprawnością a także znajomość instytucji i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
- umiejętność analizowania potrzeb klientów i aktywne włączanie się w rozwiązywanie ich problemów (kierowanie do odpowiednich instytucji i organizacji, które będą mogły nieść pomoc w rozwiązywaniu problemów i życiowych potrzeb osób niepełnosprawnych),
- umiejętność pracy w zespole,
- dobra znajomość pracy na komputerze.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- przyjmowanie interesantów niepełnosprawnych i udzielanie im porad,
- kierowanie do instytucji mogących pomóc w rozwiązywaniu problemów,
- współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Powiatowym Urzędem Pracy, Organizacjami pozarządowymi, placówkami świadczącymi usługi medyczne, rehabilitacyjne, opiekuńcze,
- diagnozowanie potrzeb niepełnosprawnych z terenu powiatu grodziskiego,
- realizacja zadań wynikających z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- inicjowanie, organizowanie imprez integracyjnych i działań na rzecz propagowania pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej,
- współpraca z mediami ww. zakresie.

3. Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- życiorys (CV) – ze szczegółowym przebiegiem pracy,
- podanie o przyjęcie do pracy,
- kopie dokumentów poświadczający wykształcenie (dyplom lub świadectwo),
- kopie świadectw pracy,
- kopia dowodu osobistego,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

4. Dodatkowe dokumenty:

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
- inne dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie.

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w terminie do 31 października 2011 roku do godziny 10.00.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętych kopertach z dopiskiem stanowisko: Specjalista - doradca osób niepełnosprawnych na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim 05-825 ul. Daleka 11.

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać klauzulę (wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw nr 101z 2002 roku poz. 926 z późn. zmianami)

6. Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim po ww. terminie, nie będą rozpatrywane.

7. Informacji o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu udziela Pani Renata Polińska- pracownik projektu.
Tel. 22 724 15 70.

8. Z osobami, które spełnią wymogi formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

9. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim (www.pcpr.powiat-grodziski.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Daleka 11 w Grodzisku Mazowieckim.

10. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć:
- oryginały (do wglądu) lub potwierdzone za zgodności oryginałem kserokopie: świadectw pracy, dyplomów, zaświadczeń
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku,
- zaświadczenie o niekaralności, uzyskane z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Niedostarczenie ww. dokumentów będzie skutkowało nie zawarciem umowy o pracę.

11. Po zakończeniu naboru, osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne maja prawo do odbioru dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane przez kandydatów będą niszczone po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników o przeprowadzonym naborze.

Pełna treść ogłoszenia
(plik .doc do pobrania)
Strona oglądana: 4807 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 18.10.2011 r., godz. 14.47
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 18.10.2011 r., godz. 14.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.10.2011 r., godz. 14.48Adam PodemskiEdycja strony
18.10.2011 r., godz. 14.47Adam PodemskiDodanie strony

Stopka

© 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zawartość merytoryczna: GRAŻYNA WALCZYK, e-mail: biuro@pcprgrodzisk.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 30 kwietnia 2009 r.