Nabór na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w wymiarze 1 etatu na czas określony

05.01.2012 r.
Grodzisk Mazowiecki 05.01.2012 r.

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
ogłasza nabór na stanowisko
Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w wymiarze 1 etatu na czas określony

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

a) Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie, jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
- osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
- wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu wykonawczego,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- znajomość przepisów z zakresu: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
b) wymagania dodatkowe: ·- komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność samodzielność, wysoka kultura osobista,
- umiejętność pracy w zespole,
- dyspozycyjność,
- bardzo dobra obsługa komputera,
- prawo jazdy kat. B oraz możliwość korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych,
- umiejętność zachowania dyskrecji,
- umiejętność interpretowania przepisów.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
- przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio z rodziną zastępczą planu pomocy dziecku,
- pomoc rodzinom zastępczym w nawiązywaniu wzajemnego kontaktu,
- zapewnienie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
- zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawna, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
- udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
- przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej,
- systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie.
3.Warunki pracy:
- praca w terenie,
- nienormowany czas pracy (możliwość pracy w niedziele i święta)

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł 10%

5. Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
- życiorys (CV) – ze szczegółowym przebiegiem pracy, ·- podanie o przyjęcie do pracy
- kopie dokumentów poświadczający wykształcenie (dyplom lub świadectwo) ·- kopie świadectw pracy
- kopia dowodu osobistego
- dokument poświadczający, co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie, jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka
- oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

6. Dodatkowe dokumenty:

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
- inne dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie.


7. Termin i miejsce składania dokumentów: ·
Dokumenty należy złożyć w terminie do 20 stycznia 2012
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętych kopertach z dopiskiem stanowisko: Koordynator rodzin zastępczych na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim 05-825 ul. Daleka 11.

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać klauzulę ( wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw nr 101z 2002 roku poz 926 z późn. zmianami)

8. Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim po ww. terminie, nie będą rozpatrywane.

9. Informacji o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu udziela Pani Grażyna Walczyk Kierownik Działu Środowiskowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Maz.
Tel. 22 724 15 70 wew. 30

10. Z osobami, które spełnią wymogi formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

11.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim (www.pcpr.powiat-grodziski.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Daleka 11 w Grodzisku Mazowieckim.

12. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć: ·
- oryginały (do wglądu) lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie: świadectw pracy, dyplomów, zaświadczeń ,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Niedostarczenie ww. dokumentów będzie skutkowało nie zawarciem umowy o pracę.

13. W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zawarta zostanie umowa na czas określony 6 miesięcy z możliwością dwutygodniowego wypowiedzenia
(w tym czasie odbędzie się trzymiesięczna służba przygotowawcza, zakończona egzaminem, który decyduje o dalszym zatrudnieniu) z pozostałymi osobami zostanie zawarta umowa na czas określony.

14. Po zakończeniu naboru, osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne mają prawo do odbioru dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane przez kandydatów będą niszczone po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników o przeprowadzonym naborze.

Dyrektor PCPR
Grażyna Rymarczyk
Strona oglądana: 3723 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 05.01.2012 r., godz. 17.12
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 05.01.2012 r., godz. 17.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.01.2012 r., godz. 17.12Adam PodemskiDodanie strony

Stopka

© 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zawartość merytoryczna: GRAŻYNA WALCZYK, e-mail: biuro@pcprgrodzisk.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 30 kwietnia 2009 r.