Nabór na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Grodzisk Mazowiecki 09.07.2012 r.
DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. Daleka 11 05-825 Grodzisk Mazowiecki

ogłasza nabór na stanowisko
Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w wymiarze 80 godzin miesięcznie na czas określony od 1 sierpnia 2012 do 31 grudnia 2012 roku. Forma zatrudnienia – umowa zlecenie.


1. Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

a) wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe o kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie, jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
- osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
- wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu wykonawczego,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- znajomość przepisów z zakresu : ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu postepowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
b) wymagania dodatkowe:
- komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność, wysoka kultura osobista,
- dyspozycyjność,
- umiejętność pracy w zespole,
- dobra obsługa komputera,
- prawo jazdy kat. B oraz możliwość korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych,
- umiejętność zachowania dyskrecji,
- umiejętność interpretowania przepisów.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
- przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą planu pomocy dziecku,
- pomoc rodzinom zastępczym w nawiązywaniu wzajemnego kontaktu,
- zapewnienie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
- zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacja prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
- udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
- przedstawiania corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej,
- systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie.

3. Warunki pracy
- praca w terenie,
- nienormowany czas pracy (możliwość pracy w niedzielę i święta)

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł 10%

5. Wymagane dokumenty

- CV
- podanie o przyjęcie do pracy,
- kopie dokumentów poświadczające wykształcenie (dyplom lub świadectwo),
- dokument poświadczający, co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie, jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w terminie do 23 lipca 2012 roku
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętych kopertach z dopiskiem : Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim 05-825 ul. Daleka 11.

7. Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim po ww. terminie, nie będą rozpatrywane.

8. Informacji o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu udziela Pani Grażyna Walczyk, Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Maz. Tel. 22 724 15 70 wew. 24

9. Z osobami, które spełnią wymogi formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

10. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim (www.pcpr.powiat-grodziski.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Daleka 11 w Grodzisku Mazowieckim.

11. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy zlecenia zobowiązany jest przedłożyć:
- oryginały (do wglądu) lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie: dyplomów i zaświadczeń.

Niedostarczenie ww. dokumentów będzie skutkowało nie zawarciem umowy zlecenia.

12. Po zakończeniu naboru, osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne mają prawo do odbioru dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane przez kandydatów będą niszczone po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników o przeprowadzonym naborze.

Dyrektor PCPR
Grażyna Rymarczyk
Strona oglądana: 3862 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 09.07.2012 r., godz. 16.11
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 09.07.2012 r., godz. 16.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.07.2012 r., godz. 16.11Adam PodemskiDodanie strony

Stopka

© 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zawartość merytoryczna: GRAŻYNA WALCZYK, e-mail: biuro@pcprgrodzisk.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 30 kwietnia 2009 r.