Idea rodzicielstwa zastępczego

Liczba odwiedzających: 175

Rodzinę zastępczą tworzy się w celu zapewnienia dziecku (dzieciom) opieki z powodu wystąpienia w ich rodzinach różnego rodzaju sytuacji kryzysowych. Naturalnym środowiskiem wychowawczym dziecka jest jego własna rodzina. To w niej młody człowiek rozwija się, wzrasta i zaspokaja swoje potrzeby psychofizyczne, a pozytywna atmosfera domu rodzinnego sprzyja harmonijnemu rozwojowi dziecka.

Kiedy rodzina biologiczna nie spełnia swej wychowawczej roli, pojawiają się zakłócenia w jej funkcjonowaniu, dzieciom pozbawionym warunków do wychowania w rodzinie własnej - organizuje się opiekę w instytucjonalnych (placówki opiekuńczo wychowawcze) lub rodzinnych formach opieki, takich jak rodzinne domy dziecka lub rodziny zastępcze.

Rodzicielstwo zastępcze jest szansą daną przez dorosłych - dzieciom, pozbawionym możliwości dorastania w rodzinie biologicznej, na odbudowanie normalnego, bezpiecznego życia wśród przyjaznych, życzliwych osób.  

Rodzicielstwo zastępcze nie jest zwykłą pracą. Nie jest zawodem dla każdego. To zdecydowanie coś więcej. Coś, co wykracza poza ramy formalnych profesji. To zawód z powołania. Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka dają dzieciom szansę na normalne dzieciństwo i lepszy start w przyszłość. Rodzice zastępczy są przecież bardzo różni, ale tym, co ich łączy, jest poczucie misji i chęć pomocy dzieciom.

Uśmiech i poczucie bezpieczeństwa dzieci pozbawionych opieki rodzin naturalnych, są dla rodziców zastępczych największą radością.