Rodzaje rodzicielstwa zastępczego

Liczba odwiedzających: 173

Rodzina zastępcza spokrewniona

Ten typ rodziny tworzą najbliżsi krewni dziecka: dziadkowie lub pełnoletnie rodzeństwo. Zgodnie z przepisami prawa spokrewnione rodziny zastępcze nie mają obowiązku ukończenia szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, jednak Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaleca spokrewnionym rodzinom zastępczym uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez PCPR, co może wzbogacić wiedzę, kompetencje i umiejętności rodziców zastępczych i przełożyć się na jakość sprawowanej nad dzieckiem opieki.

Rodzina zastępcza niezawodowa

Ten typ rodziny tworzą osoby, które nie są spokrewnione z dzieckiem lub są członkami dalszej rodziny dziecka (ciocie, wujkowie, kuzyni itd.). Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej może być powierzone osobom, które ukończyły szkolenie organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, otrzymały świadectwo ukończenia szkolenia oraz zaświadczenie kwalifikacyjne do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. Osoba tworząca rodzinę zastępczą niezawodową (w przypadku małżeństwa, przynajmniej jedno z małżonków) musi posiadać stałe źródło dochodów. W niezawodowej rodzinie zastępczej może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 3 dzieci (lub osób, które uzyskały pełnoletność). W razie konieczności umieszczenia rodzeństwa, dopuszczalne jest umieszczenie większej liczby dzieci, za zgodą rodziny zastępczej oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Rodzina zastępcza zawodowa

Rodzinę zastępczą zawodową tworzą osoby, które nie są spokrewnione z dzieckiem. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej może być powierzone osobom, które ukończyły szkolenie organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, otrzymały świadectwo ukończenia szkolenia oraz zaświadczenie kwalifikacyjne do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej. Rodzina zastępcza zawodowa zobowiązana jest do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji, szczególnie poprzez udział w szkoleniach. W zawodowej rodzinie zastępczej może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 3 dzieci (lub osób, które uzyskały pełnoletność). W razie konieczności umieszczenia rodzeństwa, dopuszczalne jest umieszczenie większej liczby dzieci, za zgodą rodziny zastępczej oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna

Jest to rodzina zastępcza zawodowa, w której umieszczane są dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Powstaje, gdy jeden z rodziców decyduje się zrezygnować z pracy, by poświęcić swój czas na wychowywanie dzieci z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi lub podejmuje się opieki nad małoletnimi matkami z dziećmi. Rodzicielstwo zastępcze staje się wówczas zawodem, więc oprócz wsparcia rodzina otrzymuje także wynagrodzenie. Zwykle rodzina specjalistyczna wychowuje jedno lub dwoje dzieci.

Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego

Jest to rodzina zastępcza zawodowa, która jest pewnego rodzaju „pogotowiem dla dzieci”. W takiej rodzinie dzieci umieszczane są na okres nie dłuższy niż 4 miesiące, jednak w wyjątkowych sytuacjach czas ten może zostać wydłużony do czasu wyjaśnienia sytuacji prawnej dziecka. Do pogotowia rodzinnego trafiają zwykle dzieci z interwencji z domu rodzinnego lub przywożone bezpośrednio z porodówek. Rodzicielstwo zastępcze staje się wówczas zawodem, więc oprócz wsparcia rodzina otrzymuje także wynagrodzenie. Pogotowie rodzinne pomaga dziecku w kryzysowej sytuacji związanej z rozłąką z rodzicami oraz stara się zdiagnozować dziecko u lekarzy specjalistów

Rodziny Dom Dziecka

Osoby prowadzące rodzinny dom dziecka zobowiązane są do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji, szczególnie poprzez udział w szkoleniach. W rodzinnym domu dziecka przebywać może maksymalnie ośmioro dzieci. Rodzinny dom dziecka mogą prowadzić osoby, które mają odpowiednie doświadczenie w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej, posiadają odpowiednie ku temu predyspozycje, motywację i mają ukończone w tym zakresie odpowiednie szkolenia.

Rodzina zastępcza pomocowa

Taka rodzina wspiera rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka poprzez przyjmowanie dzieci w przypadku czasowego niesprawowania opieki przez dotychczasową rodzinę zastępczą. W rodzinie zastępczej pomocowej dzieci przyjmowane są na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.