Wsparcie i świadczenia przysługujące rodzinom zastępczym

Liczba odwiedzających: 184

Każda rodzina zastępcza funkcjonująca na terenie powiatu grodziskiego objęta jest wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Koordynatorzy udzielają również wsparcia pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej, którzy pozostali w dotychczasowych rodzinach zastępczych. 

Zgodnie z art 77 ust. 3 ustawy o pieczy, do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;

2) przygotowanie we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku;

3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;

4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;

5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych  form pieczy zastępczej;

7) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej zobowiązany jest do nawiązywania kontaktów z rodziną zastępczą w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, przy czym jedno spotkanie odbywa się w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej.  Dopuszcza się  nawiązanie  drugiego kontaktu z rodziną w innej formie: rozmowy telefonicznej, spotkania w siedzibie PCPR, spotkania w instytucjach zaangażowanych w sprawy dziecka i rodziny zastępczej, np.: sąd, ośrodek pomocy społecznej, placówka oświatowa lub medyczna, itp. W przypadku rodzin zastępczych z pełnoletnimi wychowankami lub wychowankami pozostającymi na kontynuowaniu nauki, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej zobowiązany jest do nawiązania kontaktu z rodziną lub wychowankiem w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.  

Oferowane formy wsparcia specjalistycznego

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej, dzieci przebywające w rodzinach oraz pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej, w zależności od potrzeb mogą skorzystać ze wsparcia  koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,  poradnictwa psychologicznego,  pedagogicznego, prawnego  i socjalnego.   

Świadczenia przysługujące rodzinom zastępczym

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzinie zastępczej przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka. 

Wysokość świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania przysługującego rodzinie zastępczej uzależniona jest od tego czy rodzina zastępcza jest spokrewniona z dzieckiem czy jest rodziną zastępczą niezawodową bądź zawodową. Rodzinie zastępczej, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania, nie niższe niż kwota:

1. 746,00 zł - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;

2. 1131,00 zł - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej;

3. dodatek wychowawczy 500 zł miesięcznie - nie dłużej niż do 18. roku życia dziecka.

Rodzinie zastępczej na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 227 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. 

Ww. świadczenia przysługują również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oprócz dodatku wychowawczego!

Każde świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej pomniejszane jest o kwotę 50% dochodu małoletniego w niej umieszczonego. Za dochód dziecka, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej uważa się: rentę rodzinną, otrzymywane alimenty oraz uposażenie rodzinne. 

Świadczenia oraz dodatki przyznaje się rodzinie zastępczej od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej.