Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza

Liczba odwiedzających: 278

Placówki opiekuńczo–wychowawcze

Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczane w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej następującego typu:

  • interwencyjnego
  • rodzinnego
  • socjalizacyjnego.

28 grudnia 2017 roku powiat powierzył prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci powyżej 10 roku życia Stowarzyszeniu dla Dzieci i Młodzieży „Inspiracja”.

Zadania placówki opiekuńczo-wychowawczej:

  1. zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
  2. realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
  3. umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
  4. podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
  5. zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
  6. obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
  7. zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy - do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej. W placówce opiekuńczo – wychowawczej są umieszczane dzieci powyżej 10 roku życia. W realizacji powyższego zadania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim ściśle współpracuje z sądami, kuratorami, innymi powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej oraz placówkami opiekuńczo - wychowawczymi.

Pełnoletni wychowankowie realizujący Indywidualny Program Usamodzielnienia, mogą pozostać w placówce jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 r.ż. Usamodzielniani wychowankowie, którzy przygotowują się do dorosłego życia, w planowaniu i realizacji swoich celów uzyskują wsparcie od wychowawców, psychologa pracujących w placówce. Służą oni poradą i pomocą w przygotowaniu do samodzielności. 

Budynek dostosowany do standardów jakie określa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Celem nadrzędnym jest stworzenie przebywającej w domu młodzieży warunki  zbliżone do domowych, umożliwienie poznania i wdrożenia się w warunki i zasady właściwie funkcjonującej rodziny. Układ pokoi ma zapewnić wychowankom prywatność, kuchnia z jadalnią ma sprzyjać integracji, samodzielności i odpowiedzialności jak w domu. Wychowankowie posiadają komfortowe warunki do nauki i odpoczynku zamieszkując w dwuosobowych/ trzyosobowych pokojach z dostępem do łazienki. Do własnej dyspozycji mają osobny pokój  do spotkań bądź nauki, pracownię komputerową, pomieszczenie magazynowo - gospodarcze. Mogą również skorzystać z części rekreacyjno-sportowej: boisko, plac zabaw, sala fitness, co służy odkrywaniu zainteresowania i rozwijać swoje pasje. 

Miesięczny koszt utrzymania wychowanka w placówce:  5066,50 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży "Inspiracja"

Adres:
05-825, Grodzisk Mazowiecki
Wólka Grodziska 33, Wólka Grodziska
Tel.: 696 487 815